BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov uvádza informácie  o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti prekládky železnej rudy z vozňov ŠR do vozňov normálneho rozchodu (NR), rozmrazovanie železnej rudy vo vozňoch širokého rozchodu (ŠR), čistenie vozňov a zabezpečenia nákladnej železničnej prepravy.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s., so sídlom Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 36 774 278,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1525/V.

Účel spracovania osobných údajov

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. spracúva iba také osobné údaje, aby mohla zabezpečiť riadny chod spoločnosti s cieľom poskytovať zákazníkom kvalitné služby v oblasti prekládky železnej rudy z vozňov ŠR do vozňov normálneho rozchodu (NR), rozmrazovanie železnej rudy vo vozňoch širokého rozchodu (ŠR), čistenie vozňov a zabezpečenia nákladnej železničnej prepravy, vytvoriť prijateľné pracovné prostredie pre zamestnancov, aby dodržala zákonné povinnosti a tiež, aby si chránila vlastné oprávnené záujmy.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú:

  1. Osobitné právne predpisy a to najmä: zákon o sociálnom poistení, zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
  2. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov:
  3. Plnenie zmluvy, v ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
  4. Spracovanie osobných údajov na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby
  5. Oprávnený záujem BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

Príjemca

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba v spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

Súhlas dotknutej osoby

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona. Súhlas môžete dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. 

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu, ako je uvedené v tejto informácii. Osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Doba uchovania osobných údajov

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Konkrétne doby uchovania stanovuje interný registratúrny plán vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. zabezpečí, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek sa obrátiť na BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej má právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. 

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla: www.dataprotection.gov.sk.

Zabezpečenie

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uvedených pravidiel a ich použitia, kontaktujte nás prosím na adrese: btslovakia@btslovakia.sk