Terminál kombinovanej dopravy Dobrá (TKD Dobrá) je svojou polohou na trase medzinárodnej kombinovanej dopravy vstupom do Schengenského priestoru a svojím napojením na železničnú sieť normálneho (NR-1435 mm) aj širokého rozchodu (ŠR – 1520 mm) umožňuje prechod zásielok medzi týmito dvoma rozchodmi a režimami SMGS a CIM. V TKD Dobrá sú služby poskytované v nepretržitej prevádzke.

Základné parametre a vybavenie terminálu:

 • Plocha: 100 735 m2
 • Dĺžka koľají pod žeriavovou dráhou:  NR     2 x 460 m
 • Dĺžka koľají pod žeriavovou dráhou:  ŠR     2 x 460 m                
 • Portálový žeriav / nosnosť :  2 / 50 t ( spreader 37 t)
 • Čelný kontajnerový nakladač / nosnosť : 1 / 45 t               
 • Prevádzková kapacita za 24 hod.:  430 TEU
 • Kapacita uskladnenia  1 630 TEU

Hlavnou službou poskytovanou v TKD Dobrá je manipulácia / prekládka intermodálnych jednotiek v nasledovných kombináciách:

 • železničná doprava – železničná doprava
 • železničná doprava – cestná doprava
 • cestná doprava – cestná doprava
 • železničná doprava – sklad
 • cestná doprava – sklad

Vlastné služby:

 • služby terminálu oddelené od prepravných služieb,
 • poskytovanie služieb viacerým koncovým používateľom,
 • krátkodobé aj dlhodobé skladovanie naložených aj prázdnych jednotiek,
 • dochladzovanie izotermických nákladných jednotiek,
 • bezpečnosť manipulovaných a uskladnených jednotiek,
 • váženie cestných vozidiel.

 Sprostredkované služby:

 • zneškodnenie nebezpečných nákladov z poškodených nákladných jednotiek,
 • čerpanie palív,
 • colné služby,
 • fytokontrola.